Stadgar för Psykologihistoriska Sällskapet

Antagna vid årsmötet 2002-05-07 
Senast ändrade 2017-04-04

1 § Psykologihistoriska Sällskapet har till uppgift att

  • väcka och underhålla intresse för psykologins histora 
  • verka för svensk psykologihistorisk forskning, främja insamling av litteratur, urkunder, föremål och personliga minnen från svensk psykologis historia.


2 § Medlemskap

Medlem i Sällskapet är person eller institution/organisation som erlägger fastställd årsavgift. 

Medlem som önskar utträda ur Sällskapet ska anmäla detta till styrelsen. 

Medlem som trots två påminnelser inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur Sällskapet. 

Till hedersledamot kan årsmötet utse den som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat Sällskapets verksamhet eller syfte. 

Hedersledamot erlägger inte årsavgift.


3 § Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet och extra allmänt möte. Årsmötet ska hållas före juni månads utgång. Extra allmänt möte ska hållas om Sällskapets styrelse finner det erforderligt eller om minst tio av Sällskapets medlemmar för anmält ärende framställt skriftlig begäran härom hos styrelsen.

Kallelse till årsmöte och extra allmänt möte ombesörjs av styrelsen till varje medlem senast tre veckor före utsatt datum och kan ske antingen elektroniskt såsom e-post eller motsvarande, eller genom traditionellt postat brev och då endast till den som inte kan ta emot post elektroniskt. 


4 § Årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fråga om kallelse till mötet utfärdats i behörig ordning
4. Fråga om ansvarsfrihet med anledning av styrelse- och revisionsberättelser
5. Val av funktionärer i Sällskapet, nämligen
a) Sällskapets ordförande, tillika styrelseordförande
b) ytterligare minst två styrelseledamöter
c) en revisorer och en revisorsuppleant
d) tre ledamöter och en suppleant i valnämnden
6. Årsavgiftens storlek
7. Övriga ärenden

5 § Extra allmänt möte

Vid extra allmänt möte ska behandlas i 4 § under punkter 1, 2 och 3 angivna ärenden samt anmält ärende.

6 § Rösträtt

På årsmöte och extra allmänt möte har varje medlem en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då utgången vid lika röstetal avgörs genom lottning. Omröstning sker öppet. Om någon medlem önskar omröstning med slutna sedlar ska sådan ske. 

Medlem som deltar i årsmöte eller extra allmänt möte får representera högst en frånvarande medlem genom fullmakt

7 § Löpande verksamhet

Mellan årsmötena handhas Sällskapets löpande verksamhet av styrelsen som inkluderande ordföranden ska bestå av minst fem personer av vilka en utses av Sveriges Psykologförbund.

Styrelsen får besluta i alla frågor som inte enligt stadgan ska avgöras av årsmöte.

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare och kan inom sig utse ett arbetsutskott om tre personer som inför styrelsen är ansvarig för vidtagna åtgärder. 

Ordföranden, och vid förfall för denne vice ordförande, sammankallar styrelsens ledamöter och suppleanter så ofta Sällskapets angelägenheter kräver det. Kallelse ska utfärdas senast två veckor före utsatt datum. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsemöte ska protokoll föras. 

 8 § Mandattid

Ordförande, tillika styrelsens ordförande, väljs på ett år. Mandattiden för övriga styrelsens ledamöter omfattar två år. Jämnt år väljs därvid två ledamöter på två år och ojämnt år tre ledamöter på två år.

9 § Firmatecknare

Sällskapets firma tecknas var för sig av ordföranden och kassaförvaltaren. 

10 § Verksamhet 

Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderåret.

Styrelsen avger för varje verksamhetsår berättelse som jämte räkenskaper, protokoll och övriga handlingar överlämnas till revisorerna före mars månads utgång. 

Styrelsens berättelse bifogas kallelse till årsmötet. 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av revisorerna som har att senast den 15 april avge berättelse jämte förslag om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Valnämnden bereder frågor om val av funktionärer i Sällskapet. 

11 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag om ändring av stadgarna ska vara inlämnat till styrelsen två månader före årsmöte.

Förslag till stadgeändring ska åtföljt av styrelsens yttrande över förslaget tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna är ense om beslutet. 

12 § Upplösning av Sällskapet

Sällskapet kan upplösas efter två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska förflyta minst en månad. För beslutet om upplösning fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna är ense härom. Vid upplösning ska Sällskapets handlingar överlämnas till Riksarkivet. Befintliga tillgångar ska användas med anknytning till i 1 § angivna syften.