Offentligt anställd 

Den som är anställd i offentlig tjänst har att följa arkivlag, förordning och råd. Det behöver inte innebära att psykologer, forskare eller andra med psykologin som huvudarbetsfält automatiskt kommer i kontakt med arbetsplatsens arkiv. Men den enskilde kan som nämnts ofta få råd om hur hon eller han hanterar egna löpande handlingar. Många dokument arkiveras automatiskt. Det kan dock finnas material som faller mellan stolarna. Det kan gälla t ex utvecklingsarbete och hela eller delar av psykologiska utredningar inom de många fält där psykologiskt arbete utförs. 

Du som arbetar med psykologi gör din röst hörd också i arkiven! Flera grupper psykologer för journaler som hanteras på sitt särskilda sätt

Forskaren och arkiven

Den som förbereder, förankrar, söker finansiering, genomför, publicerar och avslutar ett forsknings- eller utvecklingsprojekt har i slutfasen en diger samling dokument. Av dessa ska kanske en del skall förstöras (av sekretesskäl gentemot respondenter), andra tillföras institutionsarkiv, andra ingå i publikationer. Det kan hända att det finns material som blir över. Det bör då granskas och värderas. Är det unikt för framtiden och skall det ingå i den samlade dokumentationen av projektet?

Eller rent av förstöras?

Många forskare skaffar sig ovärderligt material inom sitt område. Det blir till en samling som på sikt kan vara av värde att hålla samman. Ett unikt delbibliotek kan ingå i en sådan samling. Sak samma gäller författare inom det psykologiska fältet. De kan kanske liksom praktiker med speciell metodinriktning och profil behöva förbereda en placering av sitt material vid en viss institution – eventuellt den egna –eller hos en förening inom området. Uppmärksamma gärna kolleger på att de bör se över arkiveringsfrågan. Det är också möjligt att efter överenskommelse deponera eller överlämna ett samlat, enskilt arkivmaterial till det statliga arkivverket med Riksarkivet och landsarkiven. Se information på riksarkivets hemsida www.ra.se.

 

 

Egen företagare

Oavsett om du, som är egen företagare exempelvis konsult eller behandlare, planerar att utvidga verksamheten eller behålla den på enpersonsnivå, är du betjänt av att redan från början lägga upp ett eget arkiv. God vägledning får du i Spara, förvara, arkivera. Stockholm 2002. SIS Förlag. Sker inte detta blir pappersmängden snart ohanterlig, i synnerhet när         ekonomiska handlingar blandas med professionens.

IT-arkivering

Digital lagring av dokument ger unika sökmöjligheter. Samtidigt innebär it-utvecklingen större sårbarhet och nya krav på arkivbildare. 

Konsultera även här Riksarkivet www.ra.se.

Glöm inte e-posten som har samma dignitet som brev och handlingar inkomna till myndigheten. Riksarkivet har rekommendationer för e-post men också för databärare vid långtidslagring liksom förteckningar över papper, pennor, skrivare, färgpatroner, kopiatorer och faxar som är godkända för historiska arkiv. 

Var gärna propagandist för fabrikat  som har riksarkivets stöd!

Datasystem byts tämligen frekvent. Om du har din arbetsplats där ett sådant byte sker, verka för att tidigare data förs över till det nya systemet. Annars kan viktigt material fastna i system som ingen kan läsa eller konvertera. Är mängden information inte alltför ohanterlig kan den bästa lösningen vara att skriva ut den på papper

Psykologihistoriska Sällskapet

Psykologihistoriska Sällskapet bildades 2001. Sällskapet vill främja studiet av och intresset för psykologins historiska framväxt och utveckling i Sverige. Naturligtvis vill Sällskapet också blicka ut mot och knyta an till den internationella forskningen inom området. 

Psykologihistoriska Sällskapets syfte är

- att väcka och underhålla intresset för psykologins historia

- att verka för svensk psykologihistorisk forskning 

- att främja bevarandet av litteratur, urkunder, föremål och personliga minnen från den svenska psykologins historia.

Den sista att-satsen innebär att vi med olika åtgärder, exempelvis denna text, vill stryka under behovet att bevara – också sådant material som psykologin genererar nu.

Sällskapet har för närvarnadedock ingen möjlighet att själv arkivera eller bevara annat än sina egna handlingar.

På sikt arbetar Sällskapet för att skapa ett nationellt arkiv för svensk psykologi.