• Årsmötet valde in Anders Sjöberg och Per Anders Granhag i styrelsen! Ingemar Nilsson hedersmedlem!

    Årsmötet 2022 hölls 18 maj och innebar utökad styrelse, invald hedersmedlem och reviderade stadgar. Protokollet skickas inom kort ut till medlemmarna.

  • Fångar i biologin? Kvinnor och mentalvård i historisk belysning

    En av våra medlemmar, Eva Magnusson, höll en föreläsning med titeln "Fångar i biologin? Kvinnor och mentalvård i historisk belysning.” på Kvinnohistoriskt museum i Umeå 20 mars 2020. 

    Eftersom föreläsningen väckte en hel del intresse har hon sett till att göra en filmversion av den tillgänglig på Youtube, nu för våra medlemmar via ett av årets tidiga medlemsbrev och på begäran fortsättningsvis.  

    Att föreläsningen finns inspelad, beror på att den har använts på några av kurserna i Psykologförbundets specialistutbildning de senaste åren.

Symposiebok

Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillhörde psykologin som akademisk disciplin ibland pedagogiken, ibland filosofin, och de första professurerna i Sverige inom ämnet avsåg psykologi och pedagogik i kombination. Först närmare mitten av 1900-talet etablerades  psykologi som ett självständigt ämne och professorerna Gunnar Johansson (1911-1999) och Gösta Ekman (1920-1971) kom att få stor betydelse för svensk psykologisk forskning.

Psykologihistoriska Sällskapet vill ju medverka till ökad kunskap om psykologins framväxt och utveckling i Sverige. Därför anordnades ett symposium kring en av rötterna till denna psykologi, nämligen den utveckling som utgick från de två pionjärerna Gunnar Johansson i Uppsala och Gösta Ekman i Stockholm, båda verksamma inom området perception och psykofysik. I boken beskriver tidigare studenter och medarbetare hur deras forskning påverkats av eller relaterat till den forskning som bedrevs av Johansson och Ekman.

Boken inleds med en kort idéhistorisk bakgrund med presentation av de två huvudpersonerna. Därefter presenteras, ur olika perspektiv, den dynamiska utvecklingen mot kognitiv psykologi och beslutsfattande och vitt skilda tillämpningsområden berörs, exempelvis spädbarns perception och motorik, flygpiloters förarprestation, människa-datorinteraktion,  rumsupplevelsens psykologi, trafiksäkerhetspsykologi och kärnkraftsäkerhetens psykologi.

Boken kostar 240 Kr och kan beställas från Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida: https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-se/article/3858/historien-om-svensk-psykologisk-forskning

Här kan du också ladda ner boken som PDF gratis!

Nytt i vår styrelse

Anders Sjöberg är ny ledamot och Per Anders Granhag återkom till styrelsen efter beslut av årsmötet 18 maj och den arbetande styrelsen utsåg nyligen Andreas Rydberg, idéhistoriker på Uppsala Universitet, till vice ordförande. Andreas, berätta lite kort om dig själv!

Som masterstudent utvecklade jag ett intresse för den akademiska psykologins historia i Sverige och Tyskland. Detta ledde till ett års utbytesstudier i Berlin 2005-2006. Väl tillbaka i Sverige blev jag antagen till forskarutbildningen på en forskningsplan om den akademiska psykologin i Sverige och Tyskland under 1800-talet. Intresset för psykologihistoria ledde så småningom till ytterligare ett utbyte, denna gång vid York University i Toronto, Kanada, som har det kanske enda programmet i psykologihistoria. Under forskarutbildningens slutfas kom dock avhandlingen allt mer att handla om olika teorier och praktiker om själen i Tyskland under första halva av 1700-talet. Sedan avhandlingen har jag arbetat vidare på samma linje och intresserar mig i synnerhet för det som under den tidigmoderna perioden kallades för cultura animi, och som innebar att själen skulle kultiveras såväl kognitivt som moraliskt genom olika andliga övningar. I mitt nuvarande projekt arbetar jag vidare inom ramarna för den tidigmoderna cultura animi traditionen, men fokuserar mer specifikt på teorier och praktiker kopplade till självkunskap. 

Om gruppdynamisk historia

Psykologerna och pionjärena Stefan Jern, Siv Boalt Boëthius och Anders Hallborg leder samtalet, reflexionerna och kåserierna över ett halvsekels gruppdynamisk historia. Här skildras motgångarna och framstegen under en resa på minerade fält. Seminariet filmades av Psykologihistoriska Sällskapet och kommer småningom att viss för våra medlemmar.

Profession och vetenskap - hand i hand!

I Uppsala hölls ett uppskattat föredrag ”Profession och vetenskaplig disciplin – hand i hand.” Örjan Salling, styrelseledamot och tidigare förbundsdirektör i Sveriges Psykologförbund, berättade om sina erfarenheter under 35 år. Om Psykologiska institutionen i Uppsala för länge sedan, om psykologyrkets utveckling och om hur man organiserar internationella vetenskapliga kongresser.

Flera nya medlemserbjudanden

Psykologihistoriska vingslag

Psykologihistoriska sällskapet har med stöd från Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien anordnat ett psykologihistoriskt symposium. Syftet är att klargöra intressanta utvecklingstendenser under den tid då den akademiska psykologin började etablera sig på allvar under 1950- och 60-talen. En viktig utgångspunkt var forskningen inom perception och psykofysik med företrädare som Gunnar Johansson och Gösta Ekman. Vid detta symposium, som förhoppningsvis kan följas av flera framtida, berättar seniora forskare, som arbetat i kontakt med eller inspirerats av den tidiga forskningen, om hur den därefter utvecklades vidare. För att möjliggöra en vidare spridning av innehållet har symposiet filmats och föredragen kommer också att publiceras i en symposievolym. Föredragen hölls under huvudrubriken ”Svensk psykologisk forskning: Utvecklingen från perception och psykofysik”. Ingemar Nilsson, Claes Hoffsten, Sverker Runesson, Henry Montgomery, Yvonne Waern och Karl Halvor Teigen är några av föreläsarna. Framöver kommer du som medlem kunna se och höra ett antal av dessa föreläsningar via Youtube. Några filmer premiärvisades på Psykologikonferensen. 

Filmvisning och medlemsmöte i Umeå

I Umeå visades den 22 november filmen om Psykologins roll vid högertrafikomläggningen 1967 och dagen efter ett medlemsmöte med inledning av ordföranden Gunn Johansson och prefekten Mikael Henningsson. Lars Nyberg talade om Betulaprojektet, Bo Molander berättade om ”Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Verksamhet under 50 år” - ”De första 15 åren”. Britt Wiberg talade om ”Psykologmottagningen. Mötesplats för klinisk verksamhet, utbildning och forskning” som också besöktes.

Seniorpsykologer berättar

Föreningen Seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund driver ett projekt där pensionerade psykologer beskriver sitt arbetsliv.För att läsa på skärm klicka : http://www.psykologforbundet.se/Seniorpsykologer-berattar/ 

De olika berättelserna speglar förutsättningarna för psykologarbete under andra hälften av 1900-talet, hur samhälleliga förändringar och idéer har påverkat yrkesrollen och hur psykologerna själva har format sina arbetsuppgifter. Berättelserna utgör personliga dokument över hågkomsterna. En tanke med att presentera dessa berättelser är att ge nya psykologer en historik så att nuvarande erfarenheter av psykologyrket kan förstås utifrån den utveckling som skett under årtionden. Trevlig läsning!

”Skolpsykologins vision och verklighet”

Parallellsamtal om historiska aspekter på Freud och Marx Parallellsamtal om historiska aspekter på Freud och Marx

I en föreläsning på U-tube samtalar de båda författarna och idéhistorikerna Per Magnus Johansson och Sven-Eric Liedman om Freud och Marx. Klicka på Länken som tar dig dit eller skriv in följande i din webbläsare: www.youtube.com/watch?v=lyKlMR8gQDQ