Stadgar för Psykologihistoriska Sällskapet
Antagna vid årsmötet 2002-05-07, senast ändrade 2017-04-04 och 2022-05-18

1 § Psykologihistoriska Sällskapets ändamål är:

 • att väcka och underhålla intresse för psykologins historia,
 • att verka för svensk psykologihistorisk forskning, samt
 • att främja bevarande av litteratur, urkunder, föremål och personliga minnen från den svenska psykologins historia.

2 § Medlemskap

Sällskapet är öppet för alla fysiska och juridiska personer mot fastställd årsavgift.

När årsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet gäller tills vidare

Till hedersledamot kan årsmötet utse den som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat Sällskapets verksamhet eller syfte. Hedersledamot erlägger inte årsavgift.

Sällskapet följer EU:s Dataskyddsförordning. Det innebär att medlem genom sitt medlemskap godkänner att Sällskapet registrerar sådana personuppgifter som erfordras för sedvanlig föreningsadministration. 

Utträde: Medlem som omedelbart önskar utträda ur Sällskapet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat Sällskapet. Medlem som avser lämna sällskapet efter innevarande år bör likaså meddela styrelsen detta. Medlem som, trots påminnelse, inte har betalat årsavgift för innevarande år kan av styrelsen anses ha begärt sitt utträde ur Sällskapet. Medlemskapet upphör då genom att vederbörande meddelas om utträdesbeslutet och avförs därefter från medlemsförteckningen.

3 § Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

Styrelsen får besluta i alla frågor som enligt stadgan inte ska avgöras av årsmöte.

4 § Årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Årsmöte ska hållas före juni månads utgång.

Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning ombesörjs av styrelsen till varje medlem senast tre veckor före utsatt datum och kan ske antingen elektroniskt, såsom e-post eller motsvarande, eller genom traditionellt postat brev och då endast till den som inte kan ta emot post elektroniskt, om vederbörande så begärt.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vilka som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av justerare (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Fråga om kallelse till mötet utfärdats i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av årsavgiften.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Behandling av styrelsens och medlemmars förslag.
 12. Val av funktionärer i Sällskapet, nämligen
  a) Sällskapets ordförande, tillika styrelseordförande,
  b) ytterligare minst två styrelseledamöter,
  c) en revisor och en revisorssuppleant,
  d) tre ledamöter och en suppleant i valnämnden.
 13. Övriga ärenden som anmälts under punkt 5.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

5 § Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om Sällskapets styrelse finner det erforderligt eller om minst tio av Sällskapets medlemmar för anmält ärende framställt skriftlig begäran härom hos styrelsen.

Kallelse till extra årsmöte ombesörjs av styrelsen till varje medlem senast tre veckor före utsatt datum och kan ske antingen elektroniskt, såsom e-post eller motsvarande, eller genom traditionellt postat brev och då endast till den som inte kan ta emot post elektroniskt, om vederbörande så begärt.

Vid extra årsmöte ska behandlas i 4 § fjärde stycket, punkterna 1–4 angivna ärenden och anmält ärende.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

6 § Rösträtt, beslut och omröstning

På årsmöte och extra årsmöte har varje röstberättigad medlem en röst. Röstberättigad är den som erlagt årsavgiften senast 14 dagar före mötet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Medlem som deltar i årsmöte eller extra årsmöte får representera högst en frånvarande, röstberättigad medlem genom fullmakt.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär omröstning med slutna sedlar ska sådan ske.

Beslut bekräftas med klubbslag.

7 § Löpande verksamhet
Mellan årsmötena handhas Sällskapets löpande verksamhet av styrelsen som inkluderande ordföranden ska bestå av minst fem personer av vilka en utses av Sveriges Psykologförbund.

Styrelsen får besluta i alla frågor som enligt stadgan inte ska avgöras av årsmöte.

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare

I syfte att bredda verksamheten och ta vara på medlemmars kompetens och engagemang, utser styrelsen vid behov arbetsgrupp inom medlemskretsen. Sådan arbetsgrupp är inför styrelsen ansvarig för vidtagna åtgärder.

Ordföranden, och vid förfall för denne vice ordförande, sammankallar styrelsens ledamöter och suppleanter så ofta Sällskapets angelägenheter kräver det. Kallelse ska utfärdas senast en vecka före utsatt datum. 

Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsemöte ska protokoll föras. 

8 § Valbarhet och mandattid

Valbar till styrelsen och valnämnden är röstberättigad medlem av Sällskapet.

Ordförande, tillika styrelsens ordförande, väljs på ett år. Mandattiden för övriga styrelseledamöter omfattar två år. Jämnt år väljs därvid två ledamöter på två år och ojämnt år tre ledamöter på två år.

9 § Firmatecknare
Sällskapets firma tecknas var för sig av ordföranden och kassaförvaltaren. 

10 § Verksamhet

Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen avger för varje verksamhetsår en verksamhetsberättelse som jämte räkenskaper, protokoll och övriga handlingar överlämnas till revisorn före mars månads utgång. Styrelsens berättelse bifogas kallelse till årsmötet.

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av revisorn som har att senast den 15 april avge en revisionsberättelse jämte förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

Valnämnden bereder frågor om val av funktionärer i Sällskapet.

11 § Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag om ändring av stadgarna ska vara inlämnat till styrelsen två månader före årsmöte.

Förslag till stadgeändring ska åtföljt av styrelsens yttrande över förslaget tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna är ense om beslutet.

12 § Upplösning av Sällskapet
Sällskapet kan upplösas efter två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska förflyta minst en månad.

För beslutet om upplösning fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna är ense härom.

Vid upplösning ska Sällskapets handlingar överlämnas till Riksarkivet. Befintliga tillgångar ska användas med anknytning till i 1 § angivna syften.